Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés

TÁJÉKOZTATÓ az első lakáshoz jutók
támogatásáról Ópályiban

Tájékoztatom, hogy Ópályi Község Önkormányzata megalkotta az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 17/2015. (XII. 01.) önkormányzati rendeletet. A rendelet hatálya Ópályi község közigazgatási területén történő első lakás építésére vagy vásárlására terjed ki azokra akik 2015-ben vásároltak vagy építettek lakást Ópályiban.

A rendelet szerint:

Támogatásban részesíthető az a kérelmező, aki

a)      Ópályi állandó bejelentett lakcímű lakos, és életvitelszerűen is itt tartózkodik, valamint

b)      ilyen támogatást Ópályi Községi Önkormányzattól nem kapott.

A támogatás összege 150.000,- Ft, azaz egyszázötvenezer forint vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás folyósítása lakásépítés esetén akkor történhet, ha az épület készültségi foka az 50 %-ot elérte.

A támogatás iránti kérelmet Ópályi Község Polgármesteri Hivatalában, formanyomtatványon, az előírt mellékletekkel együtt lehet benyújtani:

a)      vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 1 éven belül,

b)      építés esetén a jogerős építési engedély keltétől számított 1 éven belül.

A kérelemhez mellékelni kell az ingatlan tulajdoni lap másolatát, továbbá:

a)      vásárlás esetén az adás-vételi szerződés egy példányát,

b)      építés esetén a jogerős építési engedélyt.

A megítélt támogatás folyósítására a jogosulttal az önkormányzat képviseletében a polgármester szerződést köt, mely szerint a Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatást egyáltalán nem, vagy nem a megjelölt célra használja fel, a támogatással szerzett lakást öt éven belül másik Ópályi lakás vásárlása építése nélkül elidegeníti, továbbá ha a támogatás elnyerése érdekében lényeges tényt, körülményt elhallgatott, köteles azt a támogatónak egy összegben visszafizetni kamattal együtt.

Kérem, hogy aki a fent leírtak szerinti jogosultsági feltételeknek megfelel, az a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájából haladéktalanul szerezze be a kérelemnyomtatványt és a megállapodást.

Ópályi, 2015. december 1.

Erdélyi Miklós
polgármester

 

<< vissza