Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

TÁJÉKOZTATÓ az első lakáshoz jutók
támogatásáról Ópályiban

Tájékoztatom, hogy Ópályi Község Önkormányzata megalkotta az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 17/2015. (XII. 01.) önkormányzati rendeletet. A rendelet hatálya Ópályi község közigazgatási területén történő első lakás építésére vagy vásárlására terjed ki azokra akik 2015-ben vásároltak vagy építettek lakást Ópályiban.

A rendelet szerint:

Támogatásban részesíthető az a kérelmező, aki

a)      Ópályi állandó bejelentett lakcímű lakos, és életvitelszerűen is itt tartózkodik, valamint

b)      ilyen támogatást Ópályi Községi Önkormányzattól nem kapott.

A támogatás összege 150.000,- Ft, azaz egyszázötvenezer forint vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás folyósítása lakásépítés esetén akkor történhet, ha az épület készültségi foka az 50 %-ot elérte.

A támogatás iránti kérelmet Ópályi Község Polgármesteri Hivatalában, formanyomtatványon, az előírt mellékletekkel együtt lehet benyújtani:

a)      vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 1 éven belül,

b)      építés esetén a jogerős építési engedély keltétől számított 1 éven belül.

A kérelemhez mellékelni kell az ingatlan tulajdoni lap másolatát, továbbá:

a)      vásárlás esetén az adás-vételi szerződés egy példányát,

b)      építés esetén a jogerős építési engedélyt.

A megítélt támogatás folyósítására a jogosulttal az önkormányzat képviseletében a polgármester szerződést köt, mely szerint a Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatást egyáltalán nem, vagy nem a megjelölt célra használja fel, a támogatással szerzett lakást öt éven belül másik Ópályi lakás vásárlása építése nélkül elidegeníti, továbbá ha a támogatás elnyerése érdekében lényeges tényt, körülményt elhallgatott, köteles azt a támogatónak egy összegben visszafizetni kamattal együtt.

Kérem, hogy aki a fent leírtak szerinti jogosultsági feltételeknek megfelel, az a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájából haladéktalanul szerezze be a kérelemnyomtatványt és a megállapodást.

Ópályi, 2015. december 1.

Erdélyi Miklós
polgármester

 

<< vissza