Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Ajánlattételi felhívás

Ópályi Község Önkormányzata nyilvános felhívást tesz közzé
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásra.

A benyújtott érvényes ajánlat sikeres elbírálása esetén Ópályi Község Önkormányzata az általa kiválasztott közszolgáltatóval - a tevékenység végzéséről szóló megalkotandó új önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.)  hatályba lépését követően - 10 évre közszolgáltatási szerződést köt az alábbi feltételekkel:

A) Ellátandó feladat: az Ópályi település belterületén található, közcsatornára rá nem kötött ingatlanokon nem vezetékes közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése (az érintett ingatlanon - az ingatlantulajdonos által - gyűjtött szennyvíznek a kijelölt átadási helyre történő ártalmatlanítási célú, rendszeres elszállítása, ott a befogadóba történő végleges elhelyezése (leürítés), továbbá az ezekkel összefüggő átadás-átvételi tevékenység; a továbbiakban: közszolgáltatás).

B) Ajánlati feltételek:
Érvényesen az a gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég nyújthat be ajánlatot, aki írásban benyújtott ajánlatában:
a) nyilatkozatban vállalja, hogy a közszolgáltatóra vonatkozó alábbi jogszabályi kötelezettségeket betartja, s ennek körében:

  • a közszolgáltatásnak a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.), valamint a Vgt. végrehajtásáról szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.), továbbá a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.) EÜM rendelet (a továbbiakban: R.) és az Ör. szerint teljesíti;
  • a háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos konkrét megrendelésétől számított 72 órán belül begyűjti és azt csak kizárólag az Ör-ben meghatározott átadási helyre szállítja és üríti le;
  • a közszolgáltatás díját az Ör. szabályai szerint érvényesíti a fizetésre kötelezettek felé;
  • az erre irányuló közszolgáltatási szerződést fenti jogszabályok szerint megköti - a kiválasztását követő 30 napon belül.

b) biztosítani tudja a közszolgáltatás - fenti jogszabályok szerinti - személyi és tárgyi feltételeit, a szükséges eszközök engedélyezett tárolásához előírt telephelyet, s ezekkel garantálja a közszolgáltatás tartós, rendszeres és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását;
c) a végzendő begyűjtési tevékenységet a begyűjtés helye szerint illetékes vízügyi hatóságnak (a továbbiakban: felügyelet) bejelentette, és a felügyelet a tevékenységet nyilvántartásba vette,
d) rendelkezik a környezetbiztonságra, illetve a havária elhárítására vonatkozó - a felügyelete által jóváhagyott - tervvel.

C) A kiválasztásnál - azonos feltételek fennállása esetén - előnyt jelent a fentebb említett telephelynek Ópályihoz viszonyított kisebb távolsága, az ajánlattevő köztartozás-mentessége, nagyobb idejű szakmai gyakorlata, valamint megfelelő referencia igazolása.

D) A felhívásban meghatározottak szerint az ajánlattevő ajánlatának - adatokkal, számításokkal és leírásokkal,  dokumentumokkal alátámasztott módon - tartalmaznia kell:
a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,
b) a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre, felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre, telephelyre,
c) a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra,
d) a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére,
e) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,
f) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire,
g) a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára,
h) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint
i) a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára vonatkozó javaslatot.

E) Az ajánlathoz mellékelni kell:
- az ajánlattevő szakmai tevékenységét is bemutató rövid szakmai önéletrajzot,
- a B) pont szerinti ajánlati és a bírálatnál előnyt jelentő C) pont szerinti egyéb feltételek meglétét bizonyító okiratokat (vagy azok hitelesített másolatát),
- a D) pont szerinti tartalmat alátámasztó adatokat, számításokat, leírásokat, dokumentumokat.

A ajánlattétel esetében hiánypótlására nincs lehetőség.

Az Önkormányzat - a létrejövő közszolgáltatási szerződésben - az Önkormányzat a finanszírozásban nem vállal kötelezettséget, így a közszolgáltatás ellenértékét csak a szolgáltatási díj képezi. Ugyanakkor szerződésben az Önkormányzat Ópályi településen garantálni kívánja a szerződéses közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását.

Az ajánlatot kizárólag ajánlott postai küldeményként lehet benyújtani a Polgármesterhez címezve (4800 Ópályi, Rajk. L. u. 4.), az Önkormányzat honlapján (www.opályi.hu) történő megjelenést követő 15 napon belül. A borítékon fel kell tüntetni: "Tengelyen szállított szennyvíz".

Az ajánlatok elbírálásának határideje: a megjelenést követő 30 napon belül. A döntést a Képviselő-testület hozza meg és annak eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül minden ajánlattevőt írásban értesít az Önkormányzat.

Az ajánlatkérő fenntartja azt a jogát, hogy az ajánlatkérési-ajánlattételi eljárást eredménytelennek minősítse.


Ópályi, 2014. február 6.    

 

Erdélyi Miklós sk.
polgármester

 

<< vissza