Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Ópályi Község Önkormányzatának Jegyzője
pályázatot hirdet
belügyi igazgatási ügyintézői álláshely betöltésére.

A pályázat sikeres elbírálása esetén Ópályi Község Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalánál a közszolgálati jogviszony * a meghirdetett belügyi igazgatási, s azon belül a kiemelt anyakönyvvezetői munkakörre, 6 hónapig tartó próbaidő kikötésével, teljes munkaidőben való foglalkoztatással - határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Ópályi település
                                          (4821 Ópályi, Rajk L. u. 4.) 

Munkáltatói és egyéb munkáltatói jog gyakorlója: - a Polgármester egyetértése mellett - Ópályi Község Önkormányzatának Jegyzője

Ellátandó feladat:

- Belügyi igazgatási feladatok (anyakönyvi, hagyatéki, állampolgársági, személyi adat és lakcím-nyilvántartási, külföldiek magyarországi tartózkodásával, illetve ingatlanszerzésével kapcsolatos ügyek, családi jogállás rendezése, stb.)
- Egyéb faladatok (pl.: a testületek működésével kapcsolatos feladatok, TAKARNET rendszer, TERKA program, ASZA gép kezelése, önkormányzati kommunikáció stb., a már kialakított munkaköri leírás szerint)

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet;
- cselekvőképesség;
- magyar állampolgárság;
képesítési követelmény: a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklete I/1. pontjában előírtak szerint:
    - az I. besorolási osztályba történő besoroláshoz: főiskolai szintű
      igazgatásszervező szakképzettség és anyakönyvvezetői vizsga.
     - a II. besorolási osztályba történő besoroláshoz: középiskolai 
      végzettség és anyakönyvvezetői vizsga.
- egészségügyi alkalmasság;
- legalább felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) számítástechnikai ismeret, gyakorlat, jártasság.

A kiválasztásnál - azonos feltételek megléte esetén - előnyt jelent:

- a főiskolai szintű igazgatásszervező szakképzettség megléte;
- közigazgatási alapvizsgával, illetve közigazgatási (vagy ezzel egyenértékű) szakvizsgával való rendelkezés;
- a belügyi - azon belül az anyakönyvi - igazgatás területén eltöltött nagyobb gyakorlati idő, illetve a szakterületen szerezett nagyobb gyakorlat, szakmai tapasztalat;
- legalább OKJ szerinti számítástechnikai szakképesítés megléte.

A pályázathoz mellékelni kell a pályázónak:

- személyi azonosságát igazoló érvényes személyi okmányai (pl. személyi igazolvány, lakcímkártya) hitelesített másolatát;
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát;
- eddigi szakmai tevékenységét, szerzett szakmai gyakorlatát is bemutató, fényképpel ellátott részletes - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 5. melléklete szerinti - önéletrajzát, a korábbi foglalkoztatási jogviszonyok, a szakmai gyakorlat igazolásával együtt;
- a pályázati feltételek - illetve a bírálatnál előnyt jelentő egyéb feltételek - meglétét bizonyító eredeti okiratokat, vagy azok hitelesített másolatát;
- ha van, úgy érvényes gépjárművezetői jogosítványa hitelesített másolatát;
- nyilatkozatát arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, s a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik;
- a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozatát.

A pályázat esetében hiánypótlására nincs lehetőség.

Az illetmény és az egyéb juttatás: megállapítására a hatályos Kttv. és az Önkormányzat erről szóló szabályozása az irányadó.                             

Egyéb rendelkezések: köztisztviselővé csak az nevezhető ki, aki - az egyéb feltételek teljesülése esetén - a kinevezés előtt foglalkozás-egészségügyi (munkaköri alkalmassági) vizsgálaton vesz részt, s annak eredményeképpen alkalmasnak minősül.

A pályázat benyújtása: A pályázatot kizárólag ajánlott postai küldeményként lehet benyújtani a Jegyzőhöz címezve (4821 Ópályi, Rajk L. u. 4.), a pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való elsődleges közzétételétől számított 20. napig. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezéseként: "Belügyi igazgatási ügyintézői álláshely pályázata".

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.opályi.hu

A pályázat elbírálása: A Jegyző által történő elbírálásra a benyújtásra előírt határidőt követő utolsó napot követő 10 napon belül sor kerül, és annak eredményéről a pályázat kiírója további 5 napon belül minden pályázót írásban tájékoztat.

Az álláshely betölthető: az eredményes elbírálást követő naptól.

A pályázattal kapcsolatos bővebb információk Ópályi Község Jegyzőjétől szerezhetők be (4821 Ópályi, Rajk L. u. 4.; Tel.: (44) 407-551; vagy e-mail: jegyzo@opalyi.hu).

A pályázati eljárásra egyebekben a Kttv. szabályai az irányadóak.

A pályázat kiírója fenntartja azt a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

Ópályi, 2013. november 11.

                                                                               Lipták József sk.
                                                                                      jegyző
 

 

<< vissza