Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban

Tájékoztató

- tűzifa juttatásáról -

A Képviselő-testület támogatási igényt nyújtott be, kemény lombos tűzifa megvásárlásához összesen 726 m3 mennyiségre. (Támogatásként legfeljebb ezt a mennyiséget lehetett igényelni.)

Megtörtént a pályázatok elbírálása, mely során az Önkormányzat a pályázott célra 5.575.427,- Ft kiegészítő támogatásban részesült. (Ez 337,7 m3 tűzifa árának felel meg!) A támogatás a számlánkra megérkezett.

A támogatás mértékét figyelembe véve - a felhasználáshoz - legalább bruttó 428.879,- Ft önrészt kell biztosítanunk. Ezen túl az önrész vállalásán felül a tűzifa szállításából, a rászorultakhoz történő eljuttatásából származó költségek is az Önkormányzatot terhelik.

Az Önkormányzatnak - az erről szóló BM. rendelet § szerint - helyi rendeletben kell szabályozni a juttatás rendjét. A helyi rendelet alapján a jogosultságról határozattal kell dönteni.

"A rendeletben
a) a szociális rászorultság szempontjait akként kell meghatározni, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
ad) - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - lakásfenntartási támogatásra jogosult előnyt élvezzen, valamint
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt és
c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor."

A támogatást 2014. február 15-éig lehet felhasználni.

A támogatást csak a kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodótól történő fa megvásárlására lehet fordítani.

Jelenleg az önkormányzati rendelet előkészítése folyik, melynek a Képviselő-testület által történt elfogadása után lehet a tűzifára szállítási szerződést kötni, s az egyedi támogatásokról határozatot hozni, majd a kiszállítást megszervezni, elvégezni.

Addig is kérjük az érintettek türelmét és megértését!
    
Ópályi, 2013. november 12.

 

     Erdélyi Miklós                                                      Lipták József  jegyző
     polgármester   

 

 

<< vissza