Untitled Document
Óvodai kapacitásbővítés
Gyermekorvosi ellátás és Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Ópályiban


Pályázati felhívás

Ópályi Község Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) alapján nyilvános pályázatot hirdet

település-üzemeltetési gondnok álláshely betöltése érdekében.

Munkáltatói jog gyakorlója: Ópályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Egyéb munkáltatói jog gyakorlója: Polgármester

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Ópályi település
                                          (4821 Ópályi, Rajk L. u. 4.) 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:  
a) az Önkormányzathoz tartozó ingatlanok üzemeltetésének, illetve a közterületek karbantartásának biztosítása.
b) az önkormányzati közalkalmazottak (karbantartó, takarító, gépkocsivezető, konyhai dolgozó) irányítása, a munkájukhoz szükséges technikai feltételek biztosítása.
c) a Start közmunka szervezése, a programban dolgozók, a közfoglalkoztatottak, irányítása, munkájukhoz a szükséges technikai feltételek biztosítása.
d) a munkaköréhez tartozó, ahhoz kapcsolódó önkormányzati pályázatok szakmai tartalmának maradéktalan megvalósítása, a szakmai teljesítések igazolása.
e) az a)-d) pontok szerinti esetekben a Polgármester munkáltatói és egyéb munkáltatói joga gyakorlását érintő döntések előkészítésében való közreműködés.
f) közreműködik a munkakörét érintően a költségvetés tervezésében és végrehajtásában, az önkormányzati vagyon hasznosításában.

A közalkalmazotti kinevezés feltételei:
- Magyar állampolgárság;
- Nagykorúság;
- Cselekvőképesség;
- Büntetlen előélet;
- Legalább középiskolai végzettség és az OKJ szerint műszaki szakmacsoportban iskolarendszerű képzésben szerzett szakképesítés;
- Legalább 2 év termelésirányító gyakorlat;
- ECDL számítógép-használói jogosítvány;
- Érvényes, legalább „B” kategóriás gépjárművezető jogosítvány.

A pályázat elbírálása során – azonos feltételek fennállása esetén – előnyt jelent az ellátandó munkaterületen szerzett nagyobb szakmai gyakorlat.

A pályázathoz mellékelni kell a pályázó:
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát;
- eddigi szakmai és egyéb tevékenységét, szerzett szakmai gyakorlatát bemutató önéletrajzát, a korábbi foglakoztatási viszonyok, a szakmai gyakorlat igazolásával együtt;
- a legmagasabb iskolai végezettségét, szakképzettségét, valamint az ECDL vizsgáját tanúsító eredeti okiratait, vagy azoknak hitelesített másolatát;
- személyi azonosságát igazoló érvényes személyi okmányai (pl. személyi igazolvány, lakcímkártya) hitelesített másolatát;
- érvényes gépjárművezetői jogosítványa hitelesített másolatát;
- nyilatkozatát a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról;
- nyilatkozatát arról, hogy a pályázat tartalmát a döntésre jogosultakon kívül a pályázati eljárás előkészítői is megismerhetik;
- nyilatkozatát arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
- nyilatkozatát arról, hogy vele szemben alkalmazása esetén a Kjt. 41-43/D. §-ok szerinti kizáró ok, illetve összeférhetetlenségi körülmény nem áll fenn;
- nyilatkozatát arról, hogy pályázata elbírálására nyilvános, vagy zárt testületi ülésen kerüljön sor.

Besorolás, illetmény és juttatások: a Kjt., valamint az Önkormányzat erről szóló szabályozása alapján.

A Kjt. 83/A. § szerinti önkormányzati közalkalmazotti jogviszony időtartama: Az álláshely a sikeres elbírálást követő naptól tölthető be.  Újonnan létesítésre kerülő közalkalmazotti jogviszony esetén az a kinevezés napjától határozatlan időre szól – a Kjt. 21/A. § (4)-(5) bekezdései kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat benyújtásának helye:  Ópályi Község Polgármestere
               4821 Ópályi, Rajk. L. u. 4.

A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán való elsődleges közzétételétől számított 20. nap.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot egy példányban, kizárólag papír alapon és postai úton, zárt borítékban, ajánlott küldeményként lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Ópályi település-üzemeltetési gondnok pályázat”

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő 20.
Az elbírálás eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

A pályázat esetében hiánypótlására nincs lehetőség.
A pályázattal kapcsolatos bővebb információk Ópályi Község Polgármesterétől szerezhetők be (4821 Ópályi, Rajk L. u. 4.; Tel.: (44) 407-551; vagy e-mail:
polgarm@opalyi.hu), aki egyúttal biztosítja azt is, hogy a pályázók részletesebb tájékoztatást is kapjanak.

A Képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.